ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᑦ ᑐᓴᕋᑦᓴᐃᓪᓗ

ᓇᓗᓇᐃᔭᖅᑕᐅᔪᑦ

Panartctic Communications and Galaxy Broadband Communications form new Arctic Telecom Company
Panarctic Communications, a whole -owned subsidiary of Qikiqtaaluk Corporation and Galaxy Broadband Communications, a wholly-owned subsidiary of Crown Capital Partners Inc. (TSX: CRWN), announced today that they have formed a new telecom company to service Canada’s Arctic – InukNet Communications Inc. (“INUKNET”).
Panartctic Communications and Galaxy Broadband Communications form new Arctic Telecom Company
ᓇᒻᒥᓂᕆᔭᐃᑦ ᐃᑲᔪᕐᓚᕗᑦ ᑲᓱᖅᓯᒪᖃᑕᐅᖏᓐᓇᕐᓗᑎᑦ. ᖃᓄᑐᐃᓐᓇᖅ ᐊᔅᓱᕉᑕᐅᔫᒐᓗᐊᓂᑦ ᐅᑭᐅᑕᖅᑐᖅ ᐃᓕᓐᓅᐸᑦᑕᖏᑦ. ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᓗᑎᑦ ᐅᕙᓐᓂ ᐅᓪᓗᒥ ᑐᑭᓯᒋᐊᒃᑲᓐᓂᕈᒪᒍᕕᑦ!